Výbor pozýva členov klubu na mimoriadnu členskú schôdzu podľa Stanov klubu Časti IV. , čl. VIII., ktorá sa uskutoční v priestoroch klubu v priestoroch klubu v Sime. Člen, ktorý má záujem sa zúčastniť schôdze ale nie je z objetývnych dôvodov schopný osobnej účasti, môže sa zúčastniť pomocou audiokonferencie cez aplikáciu MS TEAMS. O tomto nás musí minimálne 5 dní vopred informovať a výbor zabezpečí technické riešenie.

Diskusia pred ČS.

      Prosím všetkých, ktorý majú na výbor požiadavky k členskej schôdzi, aby ich poslali na emailovú adresu výboru a to minimálne 5 dní vopred pred konaním ČS schôdze. Výbor Vaše podnety zapracuje do programu ČS v prípade, ak budú vecné a bude to v jeho možnostiach. Ako tajomník a člen výboru Vás chcem poprosiť o vecnú diskusiu pred ČS. Členská schôdza nie je miestom, kde by mali prebiehať siahodlhé diskusie ale vecné rozhovory a schvaľovanie bodov programu ČS. Výbor po obdržaní Vašich podnetov, pripravení materiálov navrhne pred konaním ČS stretnutie, kde môže prebehnúť diskusia, z ktorej vzídu reálne návrhy na program ČS. Ak sa niekto nemôže zúčastniť tejto diskusie, výbor vie s Vami diskutovať svojou oficiálnou mailovou adresou ksp (@) hippocampus.sk pomocou aplikácie teams, pomocou telefonického rozhovoru alebo iným dohodnutým prostriedkom. Týmto dávam úlohu i výboru a pomocnému personálu aby pripravil už do diskusie všetky údaje, ktoré sú v ich kompetenciách, najmä:

Výbor:

  • Bankové operácie, stav bankových účtov a transakcií v roku 2022 v schválenej agende
  • Pokladňa, stav pokladne , príjmi a výdaje v roku 2022 v schválenej agende
  • Hospodárenie klubu v roku 2022 v štruktúre príjmi, výdaje, nákupy, predaje, prenájmi, sklad
  • Aktuálny stav majetku klubu, potreba jeho servisu, prípadne výmeny alebo potreba nákupu nového materiálu
  • Stav klubových priestorov

Pomocný personál:

  • Kompresorovňa: Stav kompresorovne a jej vybavenia, kompresoru a zásobníkov prípadne potreba servisov, opráv, revízii
  • Potápačské centrum: Stav potápačského centra, stav agendy, počet uskutočnených kurzov v roku 2022 a počet aktívnych kurzov v roku 2022, hospodárenie PC v roku 2022, stav a štruktúra obsadenia PC

Hlasovať budeme v zmysle platných stanov z roku 2019. 

Chcem Vás poprosiť o rešpektovanie platných pravidiel a smerníc, ktoré máme zavedené v klube. 

S pozdravom

Tajomník a člen výboru

Marcel Spiššák
T: 0940 300 860

   200927 Plutva 9  My ,potápky, sa držíme hesla, „športom k zdraviu“. Práve preto sme nechceli prerušiť tradíciu Martinskej plutvy i v tomto pandemickom roku 2020. A nielen tradíciu. Štafeta v plutvovom plávaní je pre nás v Klube športového potápania Hippocampus Martin hlavne i oslavou a pripomienkou nášho už zosnulého člena Svaťa Bumbalu. Svaťa bol vždy naším mentorom a svedomím. Uctiť si jeho pamiatku tak, ako by si prial, je pre nás česť. Občas sa nám podarí i vyhrať :) .

spolocnaV sobotu 20.06.2020 naviažeme na tradíciu Ekopotápača a budeme sa snažiť upratať lom a jeho okolie od odpadkov. Pre aktívnych budeme mať pripravené občerstvenie. Zbierať budeme všetko a účelom Ekopotápača bude nielen samotný zber ale i roztriedenie vyzbieraných odpadkov a úprava prostredia. Akciu organizujeme s povolenim obce Kraľovany. Prísť nám môže bohužiaľ pomôcť maximálne 500 aktívnych dobrovoľníkov ;). Pripravené činnosti máme i pre potápačov.

Po dohode s prevádzkovateľom plavárne sme na základe otvárania vo 4 fáze dohodli otvorenie bazéna na mestskej krytej plavárni i pre nás. Pre zvýšené nároky bude bazén pre KŠP Hippocampus otvorený za týchto podmienok:

• Klubový bazén bude v sobotu od 16:00 do 18:00
• Vstup na bazén je iba 15 minút pred začatím! (Nariadenie hygienika) a naraz!
• Pri vstupe na plaváreň sa meria teplota každého návštevníka a zapisuje sa do dotazníka
• Na bazén sa vstupuje s rúškom na tvári a po vyplnení dotazníku sa pokračuje do šatne
• Pri vstupe na bazén je potrebné uviesť do dotazníka svoje meno a priezvisko, tel. kontakt a podpis
• Na bazéne sa pláva bez rúška :)
• Tréneri na bazéne musia mať rúško ak neplávajú
• Odchod z bazéna nesmie trvať dlhšie ako 15 minút !

Najbližší bazén sa bude konať podľa uvedených pravidiel 04.07.2020 v sobotu. Prosíme Vás o dodržiavanie pravidiel, v opačnom prípade nebudete vpustení na bazén !

V Martine 6.06.2020

Výbor KŠP

.............................................................

Marcel Spiššák, člen výboru, štatutár

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vláda SR v stredu 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 na celom území Slovenska s účinnosťou od štvrtka 12. marca 2020 od 6. hodiny mimoriadnu situáciu. Jedným z prijatých opatrení je aj zákaz hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Pretože do tejto kategórie spadajú aj podujatia organizované Klubom športového potápania HIPPOCAMPUS Martin (ďalej len klub, alebo KŠP), súčinnosťou od 13.3.2020, 06:00 hod sa rušia všetky spoločné plánované akcie a to až do odvolania mimoriadnej situácie Vládou SR.

V prípade, ak sa na spoločnom stretnutí dohodnú viacerí členovia klubu, je takéto stretnutie ich súkromnou aktivitou, na ich vlastnú zodpovednosť a takéto konanie nie je možné považovať za "klubovú akciu".

Toto rozhodnutie Výboru KŠP je uverejnené Stanovami aprobovaným spôsobom, teda elektronicky na webovej stránke klubu a rovnakým spôsobom bude členská základňa informovaná aj o zrušení mimoriadnej situácie a zákaze klubových akcií.

V Martine 11.03.2020

Výbor KŠP

.............................................................

Marcel Spiššák, člen výboru, štatutár

 

Sken dokumentu nájdete tu.

 
Lokas Port lokasport.sk