KŠP Hippocampus Martin

Pozvanie na mimoriadnu Členskú schôdzu - diskusia pred ČS.

Výbor pozýva členov klubu na mimoriadnu členskú schôdzu podľa Stanov klubu Časti IV. , čl. VIII., ktorá sa uskutoční v priestoroch klubu v priestoroch klubu v Sime. Člen, ktorý má záujem sa zúčastniť schôdze ale nie je z objetývnych dôvodov schopný osobnej účasti, môže sa zúčastniť pomocou audiokonferencie cez aplikáciu MS TEAMS. O tomto nás musí minimálne 5 dní vopred informovať a výbor zabezpečí technické riešenie.

Diskusia pred ČS.

      Prosím všetkých, ktorý majú na výbor požiadavky k členskej schôdzi, aby ich poslali na emailovú adresu výboru a to minimálne 5 dní vopred pred konaním ČS schôdze. Výbor Vaše podnety zapracuje do programu ČS v prípade, ak budú vecné a bude to v jeho možnostiach. Ako tajomník a člen výboru Vás chcem poprosiť o vecnú diskusiu pred ČS. Členská schôdza nie je miestom, kde by mali prebiehať siahodlhé diskusie ale vecné rozhovory a schvaľovanie bodov programu ČS. Výbor po obdržaní Vašich podnetov, pripravení materiálov navrhne pred konaním ČS stretnutie, kde môže prebehnúť diskusia, z ktorej vzídu reálne návrhy na program ČS. Ak sa niekto nemôže zúčastniť tejto diskusie, výbor vie s Vami diskutovať svojou oficiálnou mailovou adresou ksp (@) hippocampus.sk pomocou aplikácie teams, pomocou telefonického rozhovoru alebo iným dohodnutým prostriedkom. Týmto dávam úlohu i výboru a pomocnému personálu aby pripravil už do diskusie všetky údaje, ktoré sú v ich kompetenciách, najmä:

Výbor:

  • Bankové operácie, stav bankových účtov a transakcií v roku 2022 v schválenej agende
  • Pokladňa, stav pokladne , príjmi a výdaje v roku 2022 v schválenej agende
  • Hospodárenie klubu v roku 2022 v štruktúre príjmi, výdaje, nákupy, predaje, prenájmi, sklad
  • Aktuálny stav majetku klubu, potreba jeho servisu, prípadne výmeny alebo potreba nákupu nového materiálu
  • Stav klubových priestorov

Pomocný personál:

  • Kompresorovňa: Stav kompresorovne a jej vybavenia, kompresoru a zásobníkov prípadne potreba servisov, opráv, revízii
  • Potápačské centrum: Stav potápačského centra, stav agendy, počet uskutočnených kurzov v roku 2022 a počet aktívnych kurzov v roku 2022, hospodárenie PC v roku 2022, stav a štruktúra obsadenia PC

Hlasovať budeme v zmysle platných stanov z roku 2019. 

Chcem Vás poprosiť o rešpektovanie platných pravidiel a smerníc, ktoré máme zavedené v klube. 

S pozdravom

Tajomník a člen výboru

Marcel Spiššák
T: 0940 300 860

3. ročník štafety Martinská plutva - Memoriál Svaťa Bumbalu

   200927 Plutva 9  My ,potápky, sa držíme hesla, „športom k zdraviu“. Práve preto sme nechceli prerušiť tradíciu Martinskej plutvy i v tomto pandemickom roku 2020. A nielen tradíciu. Štafeta v plutvovom plávaní je pre nás v Klube športového potápania Hippocampus Martin hlavne i oslavou a pripomienkou nášho už zosnulého člena Svaťa Bumbalu. Svaťa bol vždy naším mentorom a svedomím. Uctiť si jeho pamiatku tak, ako by si prial, je pre nás česť. Občas sa nám podarí i vyhrať :) .

Čítať ďalej